STANOVY

Klubu Anglický špringršpaněl

 

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter KASS

 1. Název občanského sdružení je: Klub Anglický špringršpaněl, dále jen KASS

 2. Sídlem KASS je Jistebník 201, 742 82 Jistebník.

 3. KASS působí na celém území České republiky, KASS se nečlení na organizační jednotky.

 4. KASS je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob, které se v něm sdružily k aktivní činnosti v oblasti chovu čistokrevných psů s průkazem původu FCI. KASS je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb.


čl. II
Cíle a náplň činnosti

 1. Cílem KASS je chov čistokrevného plemene anglický špringršpaněl, odpovídající standardu FCI, v souladu s chovatelskými řády ČMKU a FCI a v souladu se zákony ČR.

 2. K zabezpečení cílů KASS pořádá přednášky, výstavy, zkoušky, zveřejňuje informace o ESS ve světě na svých webových stránkách, pořádá přátelská setkání, vydává neperiodické publikace, apod.

 3. KASS zajišťuje chovatelský servis členům i nečlenům klubu.

 

čl. III

Členství v KASS

 1. Klub sdružuje chovatele plemene ASS, majitele jedinců plemene ASS a příznivce tohoto plemene, bez ohledu na členství v jiných organizacích.

 2. Členem KASS může být jakákoli fyzická osoba starší 18 let.

 3. Nezletilý se může stát členem klubu se souhlasem svého zákonného zástupce, nemá však aktivní ani pasivní volební právo.

 4. Členy klubu přijímá a schvaluje do své evidence výbor. Členství v KASS může být na základě vyjádření členů klubu zamítnuto.

 5. Za členství v klubu se platí zápisné a členský příspěvek.

 6. Členství vzniká dnem schválení výborem a zaplacením zápisného a členského příspěvku.

 7. Členství zaniká

 • dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení z klubu výboru KASS,

 • rozhodnutím členské schůze nebo výboru o vyloučení,

 • nezaplacením členského příspěvku v dané lhůtě,

 • úmrtím člena,

 • zánikem KASS.

  1. Člen má právo

 • účastnit se členských schůzí KASS,

 • volit a být volen do orgánů KASS po dosažení 18-ti let věku,

 • podílet se na práci KASS svými návrhy, připomínkami a zkušenostmi,

 • účastnit se všech akcí pořádaných klubem, za podmínek stanovených pro každou jednotlivou akci.

  1. Člen má povinnost

 • dodržovat ustanovení těchto stanov, dalších klubových předpisů

 • platit členské příspěvky a další schválené poplatky ve stanovené výši a termínu,

 • dbát na dodržení chovatelské etiky a jednat v souladu s cíly KASS


 •  

  čl. IV

  Orgány KASS

  Orgány KASS jsou:

 • členská schůze

 • výbor

 • revizní komise

 •  

  čl. V

  Členská schůze

  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem KASS.

  2. Členskou schůzi tvoří všichni přítomní členové klubu.

  3. Členskou schůzi svolává výbor KASS dle potřeby, min. 1x za dva roky. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

  4. Členskou schůzi svolá výbor KASS také, požádá-li o to (písemně) minimálně 1/3 členů KASS a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

  5. Členská schůze

 • schvaluje změny stanov KASS,

 • volí a odvolává členy výboru a revizní komise,

 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti,

 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,

 • jmenuje poradce chovu a určuje náplň jeho činnosti. • čl. VI

  Výbor a předseda KASS, jednání jménem KASS

  1. Výbor klubu je volen na dva roky v počtu 3 až 5 členů, počet musí být vždy liché číslo. Schází se dle potřeby, minimálně 1x ročně.

  2. Výbor volí ze svého středu předsedu a ekonoma. Činnost výboru KASS řídí předseda KASS, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

  3. Výbor řídí KASS v období mezi členskými schůzemi.

  4. Výbor:

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen klubu;

 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, návrh cílů další činnosti,

 • svolává členské schůze a zajišťuje plnění jejich usnesení,

 • stanovuje výši zápisného, členských příspěvků a dalších poplatků,

 • přijímá a schvaluje nové členy klubu,

 • stanovuje termíny klubových akcí.

  1. Předseda KASS je statutárním orgánem KASS; jménem KASS dále jednají předsedou písemně pověření členové KASS. Tyto osoby jednají jménem KASS samostatně.

  2. Ekonom řídí ve své pravomoci všechny finanční a hospodářské záležitosti klubu v rámci členskou schůzí schváleného plánu činnosti a finančního rozpočtu.

   

  čl. VII

  Revizní komise KASS

  1. Revizní komise klubu je tříčlenná a je volena členskou schůzí na dvouleté období. Volí ze svého středu předsedu a má právo ho odvolat.

  2. Ve své činnosti je nezávislá na výboru klubu, podléhá pouze členské schůzi.

  3. Členové revizní komise se mohou zúčastňovat jednání výboru klubu s hlasem poradním.

  4. Kontrolují plnění usnesení členské schůze, dodržování normativů klubu a účelné vynakládání finančních a materiálních prostředků klubu. V závažných případech může dát revizní komise podnět ke svolání mimořádné členské schůze.

  5. Ve své činnosti se řídí obecně platnými předpisy a předpisy KASS.


   

  čl. VIII

  Zásady hospodaření

  1. KASS je neziskovou organizací a hospodaří podle vlastního finančního plánu

  2. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy klubu

  3. Příjmy tvoří zápisné, členské příspěvky,příjmy z pořádaných akcí , příjmy za poskytované služby členům a nečlenům klubu, případné další příjmy budou tvořit dary, dotace a budou používány na činnost KASS. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli KASS , např. publikování.

  4. Výdaje KASS jsou zaměřeny na uskutečňování cílů KASS v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem KASS.

   

  čl. IX

  Okolnosti zániku KASS
   

  V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům KASS.   

  čl. X

  Platnost a účinnost stanov KASS
   

  Tyto stanovy jsou platné a nabývají účinnosti dnem rozhodnutí o registraci KASS Ministerstvem vnitra České republiky.


   

  STANOVY KE STAŽENÍ - PDF