ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Klubu Anglický špringršpaněl

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

 1. Tento organizační řád (dále jen OŘ) byl zpracován a je určen pro Klub Anglický špringršpaněl (dále KASS) se sídlem Jistebník 201, 742 82  Jistebník.

 2. OŘ navazuje na Stanovy klubu a konkretizuje některá jejich ustanovení.

 3. OŘ KASS je závazný pro členy KASS.

 4. Podmínky pro zařazení do chovu a administrativní postup při zařazování psů a fen do chovu a při vystavování krycích listů stanovuje Dodatek KASS k Zápisnímu řádu ČMKU.Čl. II
Členství v KASS

 1. Přihlášky do klubu se zasílají matrikáři, a to emailem nebo poštou. Matrikář předá přihlášku výboru klubu, který na nejbližší schůzi rozhodne o přijetí nového člena. Po rozhodnutí výboru o přijetí nového člena zašle matrikář zpět přihlášku s vyplněným členským číslem. Po uhrazení stanovených poplatků zašle matrikář členovi členskou kartu.

 2. Výbor klubu může udělit čestné členství. Čestné členství lze udělit jen jako individuální, a to jak stávajícímu členu, tak osobě, která do jeho udělení nebyla členem klubu. Čestné členství může být uděleno na dobu určitou, dobu neurčitou nebo in memoriam. Čestné členství vzniká dnem jeho udělení výborem a může zaniknout buďto uplynutím doby, na kterou bylo uděleno nebo rozhodnutím výboru o jeho odnětí. Čestní členové neplatí členské příspěvky a nemají práva řádných členů. Na členských schůzích mají hlas poradní.

 3. Členské příspěvky se hradí na období jednoho kalendářního roku a jsou splatné k 28.2. daného kalendářního roku. V případě neuhrazení poplatků členství ke dni 28.2. daného roku zaniká.

   

 

čl. III

Členská schůze

 1. Členskou schůzi tvoří všichni přítomní členové klubu. Členská schůze je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných členů.

 2. Členská schůze se svolává uveřejněním oznámení o konání členské schůze na internetových stránkách klubu, a to nejpozději 30 dnů před jejím konáním.

 3. Členské schůze řídí předseda výboru nebo výborem pověřený člen klubu.

 4. Členská schůze:

 • volí a odvolává členy výboru, revizní komise a poradce chovu,

 • schvaluje změny organizačního řádu KASS a dodatku KASS k zápisnímu řádu ČMKU,

 • schvaluje podmínky pro zařazení do chovu pro plemeno anglický špringršpaněl platné pro KASS,

 • projedná zprávu o hospodaření klubu.


 •  

  čl. IV

  Výbor KASS

  1. Výbor řídí KASS v období mezi členskými schůzemi.

  2. Výbor:

 • informuje členskou základnu o činnosti klubu a jednáních prostřednictvím internetových stránek klubu;

 • organizuje klubové akce;

 • deleguje rozhodčí z exteriéru na klubové a speciální výstavy;

 • doporučuje rozhodčí z exteriéru na národní a mezinárodní výstavy;

 • projednává s organizací, která zastupuje kynologii v ČR v FCI záležitosti týkající se plemene;

 • navazuje kontakty ke spolupráci se zahraničními chovatelskými kluby plemene.

  1. Během funkčního období končí členství ve výboru:

 • odstoupením z funkce na základě písemného sdělení danému orgánu,

 • odvoláním z funkce na základě rozhodnutí členské schůze,

 • vyloučením z klubu na základě rozhodnutí členské schůze nebo výboru.

  1. Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v revizní komisi.


   

  čl. V

  Předseda KASS

  1. Předseda KASS je statutárním orgánem KASS; jménem KASS dále jednají předsedou písemně pověření členové KASS. Tyto osoby jednají jménem KASS samostatně.

  2. Předsedu volí a odvolává výbor.

  3. Předseda výboru svolává a řídí jednání výboru, zabezpečuje zpracování a archivaci zápisů ze zasedání výboru a z členských schůzí a dalších dokladů o činnosti klubu.

  4. Zodpovídá za plnění všech úkolů klubu.


   

  čl. VI

  Ekonom KASS

  1. Ekonoma volí a odvolává výbor.

  2. V rámci své pravomoci řídí všechny finanční a hospodářské záležitosti klubu v rámci členskou schůzí schváleného plánu činnosti a finančního rozpočtu.

  3. Mimořádné případy, přesahující rámec schválený členskou schůzí, řeší ekonom po projednání výborem KASS.

  4. Předkládá zprávu o hospodaření členské schůzi a výboru podle potřeby.


   

  čl. VII

  Revizní komise KASS

  1. Kontroluje plnění usnesení členské schůze, dodržování normativů klubu a účelné vynakládání finančních a materiálních prostředků klubu. V závažných případech může dát revizní komise podnět ke svolání mimořádné členské schůze.

  2. Předseda revizní komise svolává a řídí jednání RK, zabezpečuje zpracování a archivaci zápisů ze zasedání RK a dalších dokladů o činnosti RK.

  3. Revizní komise se schází dle potřeby, minimálně 1x ročně.

  1. Během funkčního období končí členství v RK:

 • odstoupením z funkce na základě písemného sdělení danému orgánu,

 • odvoláním z funkce na základě rozhodnutí členské schůze,

 • vyloučením z klubu na základě rozhodnutí členské schůze nebo výboru,

 •  

  Čl. VIII

  Funkce poradce chovu

  1. Poradce chovu jmenuje a odvolává členská schůze.

  2. Na vyžádání chovatelů vystavuje doporučení ke krytí.

  3. Poradce chovu se ve své činnosti řídí zněním platného chovatelského řádu ČMKU a FCI.

  4. Vede evidenci chovných psů a fen v ČR.

  5. Poradce chovu může provádět zápisy o chovnosti do PP a přepisy údajů z výstavních posudků do PP.
  6. Na požádání předkládá podklady a návrhy na řešení úkolů na úseku chovatelském. Jednou ročně předkládá výboru zprávu o činnosti.

  7. V odůvodněných případech schvaluje výjimky ze schválených a platných chovných podmínek.

   

  Čl. IX

  Matrika

  1. Výbor prověřuje člena KASS vedením matriky. Matrikář zpracovává seznamy pro potřeby výboru, poradce chovu, ekonoma, revizní komise.

  2. Matrikář dbá na dodržování zákona č. 101/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

   

  Čl. X

  Chov nečlenů klubu

  1. Na základě ustanovení Zápisního řádu ČMKU zajišťuje KASS chovatelský servis i pro chovatele, kteří nejsou členy klubu.

  2. Pokud žádá nečlen o krycí list, musí mít uzavřenou platnou smlouvu o zajištění chovatelského servisu s KASS a musí mít uhrazeny poplatky dle ceníku v daných termínech.

  3. Smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu zajišťuje ekonom KASS.

   

  Čl. XI

  Informovanost členů

          Výbor klubu je povinen informovat členy o své činnosti prostřednictvím webových stránek KASS.   

  Čl. XII

  Platnost a účinnost OŘ KASS

          Tento OŘ je platný a nabyl účinnosti schválením na členské schůzi KASS dne 3.3.2012.


   

   

  ORGANIZAČNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ - PDF