Dodatek KASS k Zápisnímu řádu ČMKU

 

Dodatek KASS k zápisnímu řádu ČMKU upravuje chov anglických špringršpanělů v rámci KASS. Vychází ze zápisního řádu ČMKU, respektuje Chovatelský řád FCI a Řádu ochrany zvířat při chovu psů.


 

I. Úvodní ustanovení

 1. Dodatek KASS k zápisnímu řádu ČMKU je základní normou pro čistokrevný chov anglických špringršpanělů v rámci KASS.

 2. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro členy KASS.

 

II. Chov

 1. KASS poskytuje chovatelský servis členům KASS. KASS poskytuje i chovatelský servis nečlenům, kteří uzavřeli s KASS smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu.

 2. Při nedodržení standardních, tzn. dle tohoto řádu, postupů KASS při uchovňování a chovu anglického špringršpaněla bude majitel / držitel jedince penalizován. Nestandardní postup bude individuálně projednán výborem v součinnosti s plemennou knihou. Výbor může v případech nestandardního postupu udělit penalizaci ve výši 1.000,- až 5.000,- Kč.

 3. V případě porušení Řádu ochrany zvířat při chovu psů bude záležitost postoupena příslušné veterinární správě.

 

III. Chovní jedinci v KASS

 1. Chovní psi a feny jsou jedinci s průkazem původu vystaveným nebo registrovaným plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených KASS.

 2. KASS respektuje platný standard FCI a má ve své pravomoci zařazovat jedince do chovu v rámci KASS.

 3. Pokud pes / fena splní chovné podmínky, uhradí majitel nebo držitel stanovený poplatek za uchovnění na účet KASS,  a pošle poradci chovu následující doklady pro uchovnění:

  a)    originál průkazu původu

  b)   kopie výstavních posudků

  c)    kopie eventuálních soudcovských tabulek nebo dokladu o vykonané zkoušce

  d)   kopii vyhodnocení DKK

  e)    kopii certifikátu testu fucosidósy

  f)     kopie dokladů případných dalších zdravotních vyšetření

 1. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do průkazu původu. Následně předá průkaz původu i s přílohou k PP plemenné knize k zapsání psa do evidence chovných jedinců. Fena se na plemenné knize eviduje až s prvním vrhem.

 2. V odůvodněných případech může poradce chovu udělit výjimku ze schválených a platných chovných podmínek. Tato výjimka se uděluje na žádost chovatele. Výjimka platí pouze na jeden vrh u feny a maximálně 5 krytí u psa.

 3. Při dovozu březí feny, musí mít fena krycí list vystavený v zemi její registrace.

 4. Chovný jedinec registrovaný v KASS nesmí být registrován v jiném klubu. KASS uznává chovnost jedince anglického špringršpaněla registrovaného v jiném klubu.

 5. U importovaného jedince je respektována jeho chovnost. Využití v chovu je podmíněno dodržením platného Řádu ochrany zvířat při chovu psů, Chovatelského řádu FCI, Zápisního řádu ČMKU a tohoto Dodatku KASS k Zápisnímu řádu ČMKU. 

 6. Pokud člen KASS je majitelem více chovných jedinců ASS - a přeje si zaregistrování v KASS, musí být takto v KASS zaregistrováni všichni ostatní jeho chovní jedinci plemene ASS.

 

IV. Krycí list

1.       Pro plánované krytí chovné feny:

a)         chovatel vystaví krycí list ve dvojím vyhotovení. Formulář "krycí list" je umístěn na internetových stránkách klubu, volně ke stažení.

b)         případně chovatel zažádá o doporučení ke krytí poradce chovu. Formulář "žádost o doporučení ke krytí" je umístěn na internetových stránkách klubu, volně ke stažení. Poradce chovu zašle chovateli doporučení ke krytí s návrhem krycích psů a krycí list ve dvojím vyhotovení.

 

2.       Krycí list musí obsahovat následující údaje:

a)          jméno krycího psa, číslo jeho zápisu,

b)         jméno feny, číslo jejího zápisu,

c)          jméno a adresu majitele nebo držitele psa,

d)         jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny

e)          datum a místo krytí

f)           podpisy obou majitelů nebo držitelů

 

3.     Vyplněný a podepsaný první výtisk krycího listu zašle chovatel poradci chovu do 14-ti dnů po krytí. Zároveň uhradí stanovený poplatek za administrativu na účet KASS. Poradce chovu krycí list zaeviduje.

Chovatel informuje majitele krycího psa o narození štěňat do 14-ti dnů od vrhu.

Chovatel zašle na plemennou knihu do 21 dnů po narození štěňat „Žádanku pro určení tetovací značky“ (v případě tetování štěňat) nebo „Hlášení vrhu“ (v případě čipování štěňat). Plemenná kniha zašle zpět chovateli tetovací popř. zápisová čísla.

Chovatel nechá dle směrnic ČMKU označit štěňata veterinárním lékařem, který provede záznam o označení a provedeném způsobu identifikace do „Kontrolního pásku“.

Po označení štěňat zašle chovatel poradci chovu kompletní doklady, a to:

a)         2x vyplněnou přihlášku k zápisu štěňat

b)        žádanku pro určení tetovací značky (v případě tetování štěňat) nebo hlášení vrhu (v případě čipování štěňat), kterou chovatel obdržel od PK

c)         druhý výtisk krycího listu

d)        potvrzení o čipování (na kontrolním pásku budou nalepeny čipy štěňat a uvedena jména) nebo potvrzení o tetování (na kontrolním pásku budou čísla procvakána tetovacími kleštěmi). Vše bude potvrzené veterinárním lékařem

e)         v případě čipování přiloží chovatel jednu sadu čipových čísel, která budou nalepena a potvrzena plemennou knihou do průkazu původu štěňat.

Všechny formuláře jsou umístěny na internetových stránkách klubu volně ke stažení.

Kompletní doklady zašle poradce chovu na plemennou knihu do 10-ti dnů po jejich obdržení od chovatele.

Plemenná kniha zašle po obdržení těchto dokladů chovateli průkazy původu štěňat.

 

 

V. Krytí

 1. Při zahraničním krytí přikládá majitel chovné feny kopii rodokmenu a doklad o chovnosti krycího psa (existuje-li něco takového v zemi majitele krycího psa) nejpozději spolu s hlášením vrhu. Kopie průkazu původu musí být minimálně třígenerační se zápisovými čísly předků.

 2. Při zahraničním krytí garantuje chovatel, že pes je v dané zemi chovný.

 

VI. Vrh

 1. Fena smí mít v jednom kalendářním roce pouze 1 vrh.

 2. Tetování či čipování štěňat musí být provedeno dle směrnic ČMKU.
Tento Dodatek k Zápisnímu řádu ČMKU je platný a nabyl účinnosti schválením na členské schůzi KASS dne 3.3.2012. Veškeré další a zde neuvedené údaje jsou totožné s chovatelským a zápisním řádem ČMKU.


 

 

DODATEK K ZÁPISNÍMU ŘÁDU ČMKU KE STAŽENÍ - PDF